Informacija tėvams

Susipažinkite su nauja lankomumo tvarka 


SOCIALINĖ PARAMA

Dėl socialinės paramos mokiniams vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvena, administraciją.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 183 Eur arba 244 eur (atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų sąlygas, kitas aplinkybes).

Dėl paramos nemokamam maitinimui galima kreiptis visus mokslo metus.

Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama vieną kartą per kalendorinius metus. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis iki spalio 5 d.

Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti:

1.     tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2.     prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti;

3.     vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;

4.     pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius);

5.     įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;

6.     žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;

7.     santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai;

8.     kiti.

 

Šiaulių m. socialinių išmokų ir kompensacijų skyriai:

Tilžės g. 170, tel. (8 41) 386 487.

Aido g. 10a, tel. (8 41) 552 909.

 Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu:

http://www.spis.lt/ (Gyventojų sritis)

Gyventojams – prisijunti (per elektroninę bankininkystę).

 

1. Pateikiame prašymą mokinių nemokamam maitinimui skirti:

Naujas prašymas – Parama mokiniams.

Pažymime „Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas“:

Surašome visus šeimos narius, užpildome asmens priskyrimo socialinei grupei detalizavimo anketą, užpildome prašymą, surašome pajamas, išsaugome ir tada atsiranda mygtukas „Failai“.

Per jį prisegame skanuotus reikalingus dokumentus. Tada jau pateikiame prašymą.

2. Pateikiame prašymą Paramos mokinio reikmenims skyrimui:

Naujas prašymas – Parama mokiniams.

Pažymime „Paramos mokinio reikmenims skyrimas“:

Užpildome. 


Pamokų laikas

1 pamoka – 8.30 – 9.10;

2 pamoka – 9.25 – 10.05;                                   

3 pamoka – 10.20 – 11.00;

4 pamoka – 11.15 – 11.55;

5 pamoka – 12.20 – 13.00;

6 pamoka – 13.25 – 14.05;

7 pamoka – 14.15 – 14.55. 

Mokinių vertinimo sistema 

Socialinė pedagogė - Donata Balandienė

Psichologė - Aušra Varneckienė

Psichologė - Justina Steckytė

Mokslo metų trukmė

Informaciniai pranešimai tėvams

ParamaKą daryti dingus vaikui ?

Spalio 20 d. d. Šiaulių miesto savivaldybėje Dingusių žmonių šeimų paramos centras organizavo pirmuosius Lietuvoje mokymus apie dingusių vaikų atvejų vadybą. Mokymuose dalyvavo 25 - ki Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) nariai iš Šiaulių miesto, Šiaulių, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Akmenės, Joniškio rajono savivaldybių.

Mokymų metu lektorės Simona Bieliūnė ir Odeta Intė VGK nariams pristatė nemokamą Lietuvoje veikiančią karštąją liniją 116 000, skirtą pranešimams dėl dingusių vaikų, bei linijos paslaugas dingusių vaikų artimiesiems ir patiems dingusiems ar apie pabėgimą galvojantiems vaikams. 

VGK nariai mokymų metu diskutavo apie skirtingus vaikų dingimo atvejus, nagrinėjo efektyvaus bendravimo su vaikais metodikas. Dalyviai aptarė ir pagrindines vaikų dingimo priežastis. Dažniausia vaikų dingimo priežastis – bėgantys vaikai.

Kodėl vaikas bėga? Teisingiau nuo ko bėga? Neišsiaiškinę ir nepašalinę priežasčių tikėtini pakartotini bėgimai.

Praktinės užduoties metų VGK nariai piešė bėgančio vaiko portretą, kuriame nurodė tokiam vaikui būdingas charakterio savybes. Diskusijoje buvo įvardintas stereotipinis požiūris į bėgantį vaiką: sunkus, dėmesio norintis, probleminis ir nutarta, jog neverta vadovautis šiais stereotipais, o vaiko dingimo atveju būtina detaliai analizuoti tikrąsias vaiko bėgimo priežastis: smurtas artimoje aplinkoje, konfliktai su tėvais, globos institucijomis, bendraamžiai, neatsižvelgimas į vaiko poreikius ir kiti vidiniai bei išoriniai pabėgimą sąlygojantys veiksniai.

Dingo vaikas? Skambink 116 000. Visoje ES veikiantis NEMOKAMAS pagalbos telefonas, skirtas dingusių vaikų artimiesiems. www.116000.lt

 “Tėvų linija” - nemokama pagalba vaikų auginimo klausimais

Auginant vaikus, visiems tėvams, įtėviams, globėjams kyla daugybė įvairiausių klausimų. Neretai atrodo, kad visi būdai išbandyti, bet problema vis tiek neišspręsta, be to, įtemptose situacijose ne visuomet pavyksta tinkamai sureaguoti. Prieš mėnesį startavusi “Tėvų linija” tai – greitoji pagalba telefonu vaikų auginimo klausimais.

Paskambinę nemokamu numeriu 8 800 900 12 darbo dienomis nuo 17 iki 21 val., galite su specialistu pasitarti, kaip reaguoti tam tikroje situacijose ir kas padėtų išspręsti konkrečią problemą.

"Tėvų linijoje" dirba Paramos vaikams centro specialistai, kurie pasirengę padėti tėvams suprasti vaikų elgesį, patarti dėl įvairiais amžiaus tarpsniais kylančių bendravimo su vaiku problemų. Taip pat padėti nusiraminti, o jeigu reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.

Daugiau apie “Tėvų liniją”:

www.pvc.lt/lt/naujienos/2-be-kategorijos/399-tevu-linija

www.facebook.com/PVC.lt/

Susipažinkite su atmintine, parengta  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija. Atmintinę parengė Ugdymo plėtotės centras.

Atmintine.pdf (4.38MB)
Atmintine.pdf (4.38MB)SusipažinkiteLietuvos Respublikos švietimo įstatyme (2011) švietimas apibūdinamas kaip ugdymas ir išsilavinimo teikimas, savišvieta; taip pat mokinių, jų tėvų (globėjų/rūpintojų), mokytojų, švietimo pagalbos specialistų veiklų visuma. Todėl mokykla siekia įtraukti tėvus (globėjus/rūpintojus) į teikiamą ugdymą.

Mokykloje kuriamas bendradarbiavimo su tėvais (globėjais/rūpintojais) klimatas; dominuoja darbo su tėvais (globėjais/rūpintojais) metodai ir formos, kas padeda tėvams (globėjams/rūpintojams) įsitraukti į savo vaikų ugdymą. 


TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) ĮSITRAUKIMO Į VAIKŲ MOKYMĄ POVEIKIS

 

Poveikio   sritis

Poveikis   

Vaikų mokymosi   pasiekimai

Geresni testų,   skaitymo, rašymo, matematikos rezultatai. Mažiau mokymosi ir elgesio   problemų.

Psichinė vaikų   sveikata

Vaikai geriau   jaučiasi emociškai: išmoksta pozityviai reaguoti į savo pasiekimus, darosi   atsparesni nesėkmių poveikiui, laisviau bendrauja su bendraamžiais; vaikai   saugiai jaučiasi mokykloje, gerėja jų savivertė, jausmų valdymo įgūdžiai,   slopina negatyvų emocinį patyrimą, mažina depresijos, nerimastingumo   simptomus.

Socialiniai vaikų   santykiai

Tėvų   (globėjų/rūpintojų) įsitraukimas į vaikų ugdymą kuria saugius tarpusavio   santykius. Gerėjantys mokymosi pasiekimai sudaro sąlygas lyderiauti   bendraamžių grupėje, skatina pozityvius santykius su bendraamžiais klasėje.   Gerėja elgesys.

 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) Į(SI)TRAUKIMO Į VAIKŲ UGDYMĄ BŪDAI

 

Įtraukimo   būdai

Apraiškos   

Mokyklos pagalba   tėvams (globėjams/rūpintojams) tobulinant vaikų ugdymo įgūdžius

Padeda tėvams   (globėjams/rūpintojams) pažinti vaikų raidos ypatumus, tobulina tėvystės   įgūdžius, informuoja, kaip reikia sudaryti mokymosi sąlygas namuose.

Padėdami tėvams   (globėjams/rūpintojams) pedagogai geriau pažįsta šeimos kultūrą ir vaiko   auginimo tikslus. Mokykla gali tikslingiau organizuoti veiklas įvairiomis   aktualiomis temomis tėvams (globėjams/rūpintojams).


Mokyklos ir tėvų   (globėjų/rūpintojų) bendradarbiavimas

Abipusis   bendravimas suteikia tėvams (globėjams/rūpintojams) informacijos apie vaikų   pažangą ir įtraukia tėvus (globėjus/rūpintojus) į mokinių mokymo ir mokymosi   procesus. Tai bendruomenės narių susirinkimai, kurių metu aptariamos įvairios   aktualios temos.

Tėvų   (globėjų/rūpintojų) įtraukimas į pagalbą savo vaikams namuose

Ši veikla siejama   su mokymo programos turiniu; mokinių darbais klasėje pamokų metu. Tėvams   (globėjams/rūpintojams) formuluojamos pagalbos jų vaikams gairės, ypač tais   atvejais, kai mokiniams reikalinga papildoma pagalba.

Tėvų   (globėjų/rūpintojų) įtraukimas į sprendimų priėmimą mokyklos lygmeniu

Mokykloje tėvai   (globėjai/rūpintojai) turi teisę priimti sprendimus mokyklos valdyme:   balsavimo teisė svarstant mokyklos veiklos sritis, kurios svarbios tėvams   (globėjams/rūpintojams) ir jų vaikams; tėvų (globėjų/rūpintojų) dalyvavimas   darbo grupėse.


Parengė Giedrė Stapulionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui