Apie projektą

Projekto tikslas - didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys - modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1-4 kl. ir 5-8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bednrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodinkų parengimas.
Proejektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 6 950 880,43 eurų.
Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. - 2019 m. liepos 22 d.)

Pagal projektą "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (kodas Nr. 09.1.3.-CPVA-V-704-02-0001) prekių perdavimo ir priėmimo aktą 2020 m,. balandžio 15 d. Nr. VŠ-97 (2) , prekių perdavimo ir priėmimo aktą 2020 m. balandžio 22d. Nr. VŠ-135 (35) perduotos 37 planšetės. Už prekes apmoka Nacionalinė švietimo agentūra; prekių finansavimo šaltiniai: 100 proc. - Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

projektas.pdf (2.36MB)
projektas.pdf (2.36MB)