INFORMACIJA DĖL 2020-2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 

1. Mokslo metų pradžios šventė vyks 2020 m. rugsėjo 1 d., laikantis nustatytų saugumo reikalavimų dėl renginių organizavimo. Šventė bus organizuojama klasėse. Visi dalyviai privalo būti su apsaugos  kaukėmis. 

2. Mokiniai pradės mokytis įprastu būdu klasėse.

3. Ugdymo procesas organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

4. Mokymosi vieta:

4.1. mokiniai mokomi klasėse;

4.2. specializuotuose dalykų kabinetuose vyks pamokos, kurios negali vykti klasėse, kurioms būtina laboratorinė įranga.

5. Mokinių srautų judėjimas mokykloje:

5.1. 5-10 klasių mokiniai II ir III aukštų pagalbos specialistų kabinetus bei mokomojo korpuso kabinetus pasiekia laiptais priešais lietuvių k. kabinetą;

5.2. P-4 klasių mokiniai II aukšto pagalbos specialistų kabinetus bei klases pasiekia laiptais priešais 2a klasę;

5.3. mokinių judėjimo kryptys LINK IŠĖJIMO, VALGYKLOS pažymėtos nuorodomis.

6. Ugdymo proceso organizavimo ypatumai:

6.1. ugdymo programoms įgyvendinti mokykla skiria tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ugdymo bendruosiuose planuose;

6.2. mokytojams rekomenduojama lauke organizuoti įvairių dalykų pamokas, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir oro temperatūros sąlygos.

7. Mokinių maitinimas:

7.1. organizuojamas mokyklos valgykloje P-4 klasių ir 5-10 klasių mokiniams skirtingu laiku;

7.2. mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais; 

7.3. maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba valgykloje, maitinantis tos klasės mokiniams;

7.4. valgykloje užtikrintos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti.

8. Mokinių vežiojimas:

8.1. mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;

8.2. mokiniai, važiuojantys mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;

8.3. mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;

8.4. mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

9. Į mokyklą nepriimami mokiniai, turintys ligų požymių: karščiavimas 37.3 laipsnių ir neaiškios kilmės bėrimas, utėlės, glindos.

10. Kasdieninis mokinių priėmimas – 7.30 – 8.30 val., išleidimas į namus – 16.00 – 17.45 val.

11. Mokiniai, atėję į mokyklą iki 8.30 val., laukia savo mokytojo prie budėtojų posto.

12. 8.30 val. mokyklos varteliai, esantys S. Daukanto gatvėje, užrakinami; vėliau į mokyklą atėję bendruomenės nariai, kad būtų įleisti, turi skambinti prie vartelių esantį skambutį.

13. Tėvai (globėjai/rūpintojai):

13.1. į mokyklą gali įeiti tik iki budėtojų postų;

13.2. norintys individualiai pakalbėti su pedagogu turi registruotis telefonu nr. 841 52 68 27 (raštinės vedėjas, suderinęs laiką su pedagogu, informuos tėvus (globėjus/rūpintojus) apie susitikimo laiką ir vietą);

13.3. klasės tėvų (globėjų/rūpintojų) susirinkimai gali trukti iki 30 min. (dalyviai turi dėvėti apsaugos kaukes).

14. Visiems privaloma dažnai plauti rankas, dėvėti kaukes.

15. Patalpos dažnai ir reguliariai vėdinamos (atsakingi klasės mokytojai/auklėtojai), valomos ir dezinfekuojamos ne rečiau kaip vieną kartą per dieną, laikantis Visuomenės sveikatos biuro rekomendacijų.

16. Informacija skelbiama mokyklos el. svetainėje ir el. dienyne TAMO.