Ikimokyklinis skyrius

 

Įstaigos savitumas

Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus veiklos prioritetas yra įvairiapusė individualizuota švietimo pagalba kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams. Taikomas lankstus, savaitinis ugdymo modelis.

Pagrindinis įstaigos išskirtinumo bruožas – ugdymo individualizavimas ir pritaikymas bendriesiems ir specialiesiems vaiko ugdymosi poreikiams. Ikimokyklinio ugdymo programą „Po mažą žingsnelį į savo gebėjimų šalį“ (toliau – Programą) pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai detalizuoja ir individualizuoja rengdami ilgalaikius teminius grupių planus, savaitinius ugdomosios veiklos planus. Programą praplečia ir papildo integruotos kalbos ugdymo programos, individualios specialiojo ugdymo programos, judesio korekcijos programa, įvairios prevencinės programos ir projektai.

Išskirtinis dėmesys skiriamas vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimui. Rengdami ir įgyvendindami vaikų kalbos ugdymo programas, logopedai konsultuojasi su pedagoginių psichologinių tarnybų specialistais, Šiaulių universiteto dėstytojais, Lietuvos logopedų asociacija ir logopedų metodiniais rateliais. Sudėtingą kalbos ugdymo procesą pedagogai kūrybiškai paįvairina ilgalaikiais projektais (pvz., respublikinis kalbos ugdymo projektas „Žaidimai moko“), įvairiais renginiais (pvz., Kalbos šventė, Pasakos rytmetys, susitikimai su vaikų rašytojais), edukacinėmis išvykomis, kalbiniais žaidimais ir pramogomis.

Kitas savitas įstaigos bruožas – edukacinių projektų ir saviraiškos būrelių veikla. Visi vaikai turi galimybę lankyti nemokamą saviraiškos bent vieną būrelį iš siūlomų 9-10 būrelių, kuriuos veda įstaigos pedagogai. Vaikai dažnai dalyvauja miesto muziejų, dailės studijų, knygrišyklos edukacijose, pažintinėse išvykose. Daug dėmesio skiriama vaikų socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui: įgyvendinamas ilgalaikis projektas „Noriu augti saugus“, tarptautinė prevencinė programa „Zipio draugai“, kasmet dalyvaujama akcijose „Savaitė be patyčių“ ir pan.

Sudaromos puikios sąlygos vaikų gamtosauginiam ugdymui. Kieme vaikai gali tyrinėti net dvylikos rūšių medžius ir krūmus, prižiūrėti vaistažolių lysvę ir paukščių lesyklas. Vaikai dažnai lankosi netoliese įsikūrusiame Botanikos sode, vyksta į Vainagių girininkiją.

Ugdydami vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ir stiprindami jų sveikatą, dalyvaujame sveikatinimo projektuose ir iniciatyvose (pvz.: ,,Pienas vaikams“, „Vaisiai vaikams“, Sveikatiada, Specialioji olimpiada, Oranžinis traukinys, Mažųjų žaidynės ir kt.).

Mūsų veiklos tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį ir specialiuosius ugdymosi poreikius, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui ugdytis savarankiškumo, tinkamo bendravimo su kitais, pasitikėjimo savimi, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis ir sveiko gyvenimo pradmenis.

Uždaviniai:

 • Ugdyti vaiko kalbą kaip pagrindinę bendravimo ir saviraiškos priemonę, padėti suvokti kalbos prasmę ir skatinti jos vystymąsi.
 • Formuoti vaiko bendravimo ir socialinius įgūdžius, kuriant palankią aplinką žaidimų plėtojimui(si) ir vaikų kultūros raiškai.
 • Stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti saugumo, aktyvumo ir judėjimo poreikį.
 • Padėti vaikui įvairiais būdais pažinti jį supančią aplinką, gamtą, žadinti jo smalsumą ir žingeidumą,
 • Ugdyti vaiko kūrybiškumą ir estetines nuostatas, skatinti meninę saviraišką ir kūrybinį džiaugsmą.
 • Padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams.

Ikimokykliniame skyriuje ugdomi Šiaulių miesto ir regiono vaikai, turintys didelių ugdymosi poreikių dėl kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Ugdytinių poreikiai tenkinami atsižvelgiant į vaiko raidą, individualius vaiko gebėjimus, ugdymosi poreikius, pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų rekomendacijas, tėvų lūkesčius. Ugdomos vaikų socialinė, komunikavimo, pažinimo, meninė, sveikatos saugojimo ir stiprinimo, mokėjimo mokytis kompetencijos.

Vaikai ugdomi pagal šias programas:

 • ikimokyklinio ugdymo programa „Po mažą žingsnelį į savo gebėjimų šalį” (3-5 m. vaikai);
 • bendroji priešmokyklinio ugdymo(si) programa (6–7 m. vaikai);
 • integruotos intensyviosios kalbos ugdymo programos;
 • integruotos individualiosios specialiojo ugdymo programos;
 • tarptautinė programa „Zipio draugai“.

Skyriuje yra penkios vaikų grupės:

 • „Viščiukai“ (ikimokyklinio ugdymo grupė);
 • „Žuvytės“ (ikimokyklinio ugdymo grupė);
 • „Nykštukai“ (jungtinė priešmokyklinio ugdymo grupė);
 • „Boružiukai“ (priešmokyklinio ugdymo grupė).
 • „Žirniukai“ (priešmokyklinio ugdymo grupė).

Vaikus ugdo kompetentingos ir kūrybiškos pedagogės: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos, logopedės, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, meninio ugdymo mokytoja, judesio korekcijos mokytoja.

Vaikų galios, asmenybė ir kūrybiškumas papildomai lavinami įvairiuose dailės, dramos, muzikos, keramikos, gamtos ir sporto būreliuose bei pažintinėse-edukacinėse išvykose.

Vaikų saviraiškos ugdymas būreliuose:

 • Meno studija „Spalviukai“
 • Dailės būrelis „Kūrybinės dirbtuvėlės“
 • Muzikos būrelis „Linksmučiai“
 • Dramos būrelis „Seku, seku pasaką“
 • Smalsučių būrelis „Sužinok ir pamatyk“
 • Būrelis „ EKO vaikai “
 • Jaunųjų gamtininkų būrelis „Žaliasis pasaulis“
 • Sporto būrelis „Mano draugas – kamuoliukas“
 • Judriųjų žaidimų būrelis „Žaidimų pasaulyje“