Priėmimo tvarka į mokyklą

Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis priėmimą į mokyklas reglamentuojančiais dokumentais. Vaikų priėmimas vykdomas nuo kovo 1d. 

Svarbu !

Komisijos pirmininkė – laikinai einanti skyriaus vedėjos pareigas Ginta Lužeckienė

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Alvija Nakvosienė, specialiosios pedagoginės pagalbos ir veiklos analizės skyriaus vedėja.

Nariai:

 • 1.1. Ieva Garbenienė, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja;
 • 1.2. Eugenija Jakimavičienė, Šiaulių miesto savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė ekspertė;
 • 1.3. Donata Balandienė, socialinė pedagogė;
 • 1.4. Aušra Senkauskienė, specialioji pedagogė metodininkė;
 • 1.5. Laima Juozapavičienė, specialioji pedagogė metodininkė;
 • 1.6. Jolanta Žukauskienė, logopedė metodininkė;
 • 1.7. Vilma Beinorienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja;
 • 1.8. Justina Bičiušienė, psichologė
 • 1.9. Aušra Varneckienė, psichologė;
 • 1.10. Neringa Rapečkaitė, tėvų (globėjų/rūpintojų) atstovė;
 • 1.11. Rimantė Storožišinienė, tėvų (globėjų/rūpintojų) atstovė.

Priėmimas

 

Asmuo, pageidaujantis mokytis Šiaulių „Dermės” mokykloje, pateikia:

 1. prašymą (už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai), nuo 14 metų pateikia vaikas, turintis tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą);
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. tėvai (globėjai, rūpintojai) papildomai pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio / pakartotinio įvertinimo ir pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo.
 4. Deklaraciją apie gyvenamąją vietą.
 5. Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai papildomai pateikia vieną iš šių dokumentų:
 6. įgyto išsilavinimo pažymėjimą;
 7. mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
 8. pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
 9. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi:
 10. abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas;
 11. mokymo sutartis su kiekvienu atvykusiu nauju ir tos mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnę ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui;        
 12. mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registre.

Tėvai (globėjai/rūpintojai) apie mokinių priėmimo į mokyklą komisijos priimtus sprendimus informuojami telefonu ir/ar laišku ir/ar el.paštu.

 • Prašymų dėl priėmimo pradžia – nuo 2023 m. kovo 1 d.
 • Prašymai pateikiami popieriniu ir elektroniniu būdu.
 • Prašymų priėmimo vieta – mokyklos raštinė.
 • Prašymų priėmimo laikas – 8.00 – 16.45.
 • Raštinės telefonas: 841 526827
 • Priėmimo dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu bei vadovaujantis teisės aktais reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, galima siųsti mokyklai el.paštu dermes.mokykla@gmail.com

Priėmimas į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Klasių ir mokinių skaičius Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2022-2023 m. m. patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. T-65 pakeitimu.“

Sprendimas T-65

Paskutinio atnaujinimo data – 2023-02-24
LithuanianEnglishUkrainian