Informacija

Šiaulių „Dermės“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus veiklos prioritetas yra įvairiapusė individualizuota švietimo pagalba kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems vaikams. Taikomas lankstus, savaitinis ugdymo modelis.

Pagrindinis įstaigos išskirtinumo bruožas – ugdymo individualizavimas ir pritaikymas bendriesiems ir specialiesiems vaiko ugdymosi poreikiams. Ikimokyklinio ugdymo programą „Po mažą žingsnelį į savo gebėjimų šalį“ (toliau – Programą) pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai detalizuoja ir individualizuoja rengdami ilgalaikius teminius grupių planus, savaitinius ugdomosios veiklos planus. Programą papildo tarties, kalbos ir kalbėjimo, specialiojo ugdymo, judesio korekcijos programos bei įvairios prevencinės programos ir projektai.

Išskirtinis dėmesys skiriamas vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimui. Rengdami ir įgyvendindami vaikų kalbos ugdymo programas, logopedai konsultuojasi su pedagoginių psichologinių tarnybų specialistais, Šiaulių universiteto dėstytojais, Lietuvos logopedų asociacija ir logopedų metodiniais rateliais. Sudėtingą kalbos ugdymo procesą pedagogai kūrybiškai paįvairina ilgalaikiais projektais, įvairiais renginiais, edukacinėmis išvykomis, kalbiniais žaidimais ir pramogomis.

 

Kitas savitas įstaigos bruožas

Edukacinių projektų ir saviraiškos būrelių veikla. Visi vaikai turi galimybę lankyti nemokamus saviraiškos būrelius, kuriuos veda įstaigos pedagogai. Vaikai dažnai dalyvauja miesto muziejų, dailės studijų, knygrišyklos edukacijose, pažintinėse išvykose. Daug dėmesio skiriama vaikų socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui: įgyvendinama tarptautinė prevencinė programa „Zipio draugai“, kasmet dalyvaujama įvairiose socialinėse ir gamtosauginėse akcijose.

Sudaromos puikios sąlygos vaikų gamtosauginiam ugdymui. Kieme vaikai gali tyrinėti įstaigos kieme augančius medžius ir krūmus, prižiūrėti vaistažolių lysvę ir paukščių lesyklas. Ugdytiniai dažnai lankosi netoliese įsikūrusiame VU Šiaulių akademijos botanikos sode, vyksta į Vainagių girininkiją.

Siekiant ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ir stiprinti sveikatą, dalyvaujame sveikatinimo projektuose ir iniciatyvose (pvz.:  Ilgalaikis sveikos gyvensenos projektas „Sveikatiada“,Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinis švietimo projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“, RIUKKPA „Lietuvos mažųjų žaidynės“, ŠMM inicijuotos „Olimpinio mėnesio“ veiklos ir kt.).

Mūsų veiklos tikslas

Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį ir specialiuosius ugdymosi poreikius, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui ugdytis savarankiškumo, tinkamo bendravimo su kitais, pasitikėjimo savimi, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis ir sveiko gyvenimo pradmenis.

Uždaviniai

 • Ugdyti vaiko kalbą kaip pagrindinę bendravimo ir saviraiškos priemonę, padėti suvokti kalbos prasmę ir skatinti jos vystymąsi.
 • Formuoti vaiko bendravimo ir socialinius įgūdžius, kuriant palankią aplinką žaidimų plėtojimui(si) ir vaikų kultūros raiškai.
 • Stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti saugumo, aktyvumo ir judėjimo poreikį.
 • Padėti vaikui įvairiais būdais pažinti jį supančią aplinką, gamtą, žadinti jo smalsumą ir žingeidumą,
 • Ugdyti vaiko kūrybiškumą ir estetines nuostatas, skatinti meninę saviraišką ir kūrybinį džiaugsmą.
 • Padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams.

Ikimokykliniame skyriuje ugdomi Šiaulių miesto ir regiono vaikai, turintys didelių ugdymosi poreikių dėl kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Ugdytinių poreikiai tenkinami atsižvelgiant į vaiko raidą, individualius vaiko gebėjimus, ugdymosi poreikius, pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų rekomendacijas, tėvų lūkesčius. Ugdomos vaikų komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija.

Vaikai ugdomi pagal šias programas:

 • Ikimokyklinio ugdymo programa „Po mažą žingsnelį į savo gebėjimų šalį” (3-5 m. vaikai);
 • Bendroji priešmokyklinio ugdymo(si) programa (6–7 m. vaikai);
 • Integruotos intensyviosios kalbos ugdymo programos;
 • Integruotos individualiosios specialiojo ugdymo programos;
 • Tarptautinė programa „Zipio draugai“.

Skyriuje yra penkios vaikų grupės:

 • „Viščiukai“ (ikimokyklinio ugdymo grupė);
 • „Žuvytės“ (ikimokyklinio ugdymo grupė);
 • „Nykštukai“ (jungtinė ikimokyklinio ugdymo grupė);
 • „Boružiukai“ (priešmokyklinio ugdymo grupė).
 • „Žirniukai“ (priešmokyklinio ugdymo grupė).

Vaikus ugdo kompetentingos ir kūrybiškos pedagogės: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos, logopedės, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, meninio ugdymo mokytoja, judesio korekcijos mokytoja, surdopedagogė, psichologė.

Vaikų galios, asmenybė ir kūrybiškumas papildomai lavinami įvairiuose dailės, dramos, muzikos, keramikos, gamtos ir sporto būreliuose bei pažintinėse-edukacinėse išvykose.

Vaikų saviraiškos ugdymas būreliuose:

 • Meno studija „Spalviukai“;
 • Dailės būrelis „Kūrybinės dirbtuvėlės“;
 • Muzikos būrelis „Linksmučiai“;
 • Dramos būrelis „Seku, seku pasaką“;
 • Būrelis „ EKO vaikai“;
 • Sporto būrelis „Mano draugas – kamuoliukas“;
 • Būrelis „Žaidimų pasaulyje“.
Paskutinio atnaujinimo data – 2023-02-27
LithuanianEnglishUkrainian